ผวา! หนุ่มสาวโรงงานในปราจีนบุรี ติดโควิดมากกว่า 10 คลัสเตอร์ เร่งสร้างรพ.สนาม

หนุ่มสาวฉันทนานิคมอุตสาหกรรมทั้ง อ.กบินทร์บุรี อ.ศรีมหาโพธิ ติดเชื้อมากกว่า 10 คลัสเตอร์ ล่าสุดยอดระบาด 276 ราย เร่งสร้างรพ.สนามเพิ่ม

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.64 นายวรพันธุ์ สุวรรณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มีประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยระบุข้อความว่า ด้วยจังหวัดปราจีนบุรีได้ตรวจกลุ่มเสี่ยงค้นหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) พบพนักงานของ บริษัท ในต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี และบริษัทอีกแห่งใน หมู่ 9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) เป็นจำนวนมาก

เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดปราจีนบุรีจึงขอความร่วมมือประชาชนที่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับพนักงานของ 2 บริษัท ดังนี้

1. หากท่านเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือได้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ จะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านตาม คำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

2. สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการไข้หรือผิดปกติอื่น ๆ ให้พบแพทย์โดยทันที

3. งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากที่พักของตนเองโดยไม่จำเป็น ยกเว้น การซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ซื้อยารักษาโรค ไปพบแพทย์ ฉีดวัคซีน หรือเหตุจำเป็นอื่น ๆ

4.งดการรับประทานอาหารและใช้ของร่วมกัน หากมีความจำเป็นต้องใช้ช้อนกลางส่วนตัว

5. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในครอบครัว

6. รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลในครอบครัว
7. หลีกเลี่ยงการพบปะกับญาติ เพื่อน หรือบุคคลอื่นๆ

ด้าน นายอุดม แนวสุข นายกเทศมนตรี เมืองหนองกี่ อ.กบินทร์บุรี เตรียม รพ.สนามเพื่อรองรับหนุ่มสาวโรงงาน และประชาชนในพื้นที่เพิ่มแล้ว

ด้าน ผู้บริหารของ 3 บริษัท ในจ.ปราจีนบุรี ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้ยงกันการแพร่ระบาดชื้อไรรัส COVID-19 ภายในสถานประกอบการ สืบเนื่องจากการติดเชื้อโควิด-19 ของพนักงาน บริษัท เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.64 เป็นต้นมา ทางบริษัทฯ และทางสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงสาธารณสุขอำเภอศรีมหาโพธิเข้ามาประเมินและร่วมกันหา มาตรการในการป้องกันเชื้อไม่ให้ระบาดเพิ่มเติม ซึ่งทางบริษัทฯ ปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัดและเข้มงวด โดยเพิ่มเติมมาตรการต่างๆดังต่อไปนี้

1.ปิดพื้นที่การผลิตที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูง เพื่อฆ่าเชื้อ และหยุงการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว เป็นเวลา 7 วัน โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ วันที่ 7-15 ก.ย.64 ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
พื้นที่ผลิต 1 จำนวนพนักงานในพื้นที่การผลิต 1,206 คน พื้นที่ การจัดเตรียม จำนวนพนักงาน ในพื้นที่การผลิต 711 คน

2.ให้พนักงานกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิต-19 ด้วยชุดตรรจ ATK ทันที และให้พนักงานที่มีผลการตรวจเป็นบวกเข้ารับการ AT-PCR test ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด รวมถึงกักกันตัวเอง ของพนักงาน ที่มีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เพื่อสังเกตอาการในที่ พัก เป็นเวลา 14 วัน หรือตามคำแนะนำ ของ แพทย์ โดย มีการฝ้าระวังอย่าง ใกล้ชิด ปัจจุบันมีการตรวจหาเชื้อ ให้กับพนักงานไปแล้ว จำนวนกว่า 3,500 คน

3.จัดเตรียมพื้นที่ ภายในพื้นที่หอพักบริษัท จำนวน 192 เตียง เพื่อ รองรับกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว ในกรณีที่จำนวนเตียงในโรงยาบาลไม่เพียงพอซึ่งสามารถดำนินการให้ทันที
ปัจจุบันมีพนักงานได้รับวัคซีน (ซีโนฟาร์ม เข็มที่ 1 แล้วทั้งสิ้น 95% (10,402 คน)

4.จำนวนพนักงานทั้งหมด และมีพนักงานใด้รับวัดชีนครบทั้ง 2 เข็มแล้วจำนวน 93.5% (10,200 คน) ของจำนวนพนักงานทั้งมด

5.จัดเพิ่มมาตราการในการยกพื้นที่ แยกกลุ่มการเข้า ใช้บริกรร่วมกันของหนักงานในที่ส่วนกลางภายในบริษัทฯ เช่นโรงอาหรร หัองพักผ่อน ล็อคเกอร์ ท้องน้ำ เป็นต้น

6.พนักงานที่ไม่มีความจำเป็นต่อการผลิต เช่น พนักงานสำนักงาน และพนักงานฝ่ายสนับสนุนการผลิต ให้ทำงานที่บ้าน ทั้งหมด จำนวนกว่า 1,200 คน

7.ให้พนักงานที่มี อาการ การ คล้ายจะเป็นไข้ หรือ มี อาการข้างเคียง รวมถึงบุคคลที่ ไปในพื้นที่เสี่ยง หยุดงานทั้งหมดเพื่อสังเกตอาการ และเพื่อป้องกัน
การนำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดในบริษัทฯ

8.เน้นให้พนักงานยึดถือการป้องกันโควิค19 ตามมาตราการ อย่างเคร่งครัดและเข้มงวด โดยบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์ละทำงานร่วมกับหน่ายงานที่เกี่ยวข้องใกล้ชิด โดยยึดมั่นความรับผิดชอบต่อคนส่วนรวมเป็นสำคัญเพื่อทำ ให้พนักงานทุกคนรวมถึงชุมชนรอบข้างมีความปลอดภัยทางด้านสุขภาพสูงสุด

ขอให้ความมั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินการในทุกวิธีการเพิ่มเติมทุกมาตรการและปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน โรค covid-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างดีที่สุดและพร้อมที่จะผนึกกำลังร่วมสร้างกำลังใจให้ทุกท่านผ่านสถานการณ์ ที่ยากลำบาก นี้ไปด้วยกัน

ด้าน นายโชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 14 กันยายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรีขอแจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วันที่ 14 กันยายน 2564

พบผู้ติดเชื้อไงรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ จำนวน 276 ราย เป็นผู้ป่วยละสมันพื้นที่ 10.431 ราย ติดเชื้อนอกพื้นที่เข้ามารักษา จำนวน 875 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 1 ราย ติดเชื้อในเรือนจำ 3 ราย ทำให้จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้ป่วยสะสม (ระลอกเมษายน 2564) ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน ถึง 14 กันยายน 2564 จำนวน 11,310 ราย

จำแนกตามคลัสผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 11,035-11,310 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัทแห่งหนึ่ง จำนวน 106 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท ในอ.กบินทร์บุรี จำนวน 20 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท จำนวน 13 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์บริษัท ในอ.กบินทร์บุรี จำนวน 11 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์ บริษัท ในอ.กบินทร์บุรี จำนวน 9 ราย
เชื่อมโยงคลัสเตอร์ แห่งหนุ่งในจ.ปราจีนบุรี จำนวน 9 ราย

เชื่อมโยงคลัสเตอร์ บริษัท ในอ.กบินทร์บุรี จำนวน 6 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอไซต์ก่อสร้างท่าตูม (ระลอกใหม่) จำนวน 5 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์ บริษัทใน ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ ระลอกใหม่ จำนวน 2 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์ บริษัท ใน ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จำนวน 2 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์ บริษัทในอ.เมือง เชื่อมโยงคลัสเตอร์ บริษัทในอ.กบินทร์บุรี จำนวน 1 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์ บริษัท ในอ.กบินทร์บุรี จำนวน 1 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์ บริษัทใน ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ ระลอกใหม่ จำนวน 1 ราย

ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า จำนวน 73ราย ผู้ป่วยมีอาการตามเกณฑ์, ตรวจ ATK ผล Positive และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค จำนวน 16 ราย

การกระจายของผู้ป่วย นอกจังหวัดจำนวน 15 ราย อ.เมืองปราจีนบุรีจำนวน 19 ราย อ.กบินทร์บุรีจำนวน 70 ราย อ. นาดี จำนวน 43 ราย อ. บ้านสร้าง จำนวน 1ราย อ.ประจันตคาม จำนวน 7 ราย อ. ศรีมหาโพธิ จำนวน 105 ราย อ. ศรีมโหสถจำนวน 16 ราย